Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Udelenie nižšieho svätenia – poddiakonátu

Deň 8. december, sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou, bol výnimočným medzníkom na ceste ku Kristovmu kňazstvu pre bratov piatakov. V tento deň z rúk  vladyka Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa –  metropolitu, prijali nižšie svätenie a to  poddiakonát.

Samotný obrad ustanovenia za subdiakona  (poddiakona), pozostáva z vkladania rúk biskupa na hlavu svätenca a z modlitby, ktorá v sebe obsahuje prosbu, aby ho Pán zachoval nepoškvrneným a aby mu dal milosť milovať krásu jeho domu a učinil ho dôstojným vykonávať službu poddiakona. Svätenec potom trikrát lial vodu na ruky svätiteľa, ktorý mu položil na plecia lention ( ručník, ktorým sa utierajú bohoslužobné nádoby).

Úlohou subdiakona je vykonávať v chráme tieto služby: strážiť kráľovské dvere, aby nik nepovolaný nevstupoval do svätyne; udržiavať v čistote bohoslužobné nádoby a svietniky na oltári; zapaľovať sviece, obliekať biskupa a kňaza do liturgických rúch; pripravovať potrebné veci na udeľovanie sviatostí; liať vodu na ruky biskupa a kňaza a prednášať čítanie z listov svätých apoštolov .

Do tejto subdiakonskej služby boli uvedení títo seminaristi: Martin Dlužanin, Peter Ferenc, Martin Simko a Gabriel Šuťák.

Po udelení poddiakonátu nasledovala svätá liturgia, ktorým hlavným služiteľom a kazateľom bol vladyka Ján Babjak SJ. Spoluslúžiteľmi boli otec protosynkel Ľubomír Petrík, dekan Gréckokatolíckej fakulty Prešovskej univerzity otec Peter Šturák, rektor nášho seminára otec Vladimír Sekera Mikluš, všetci ostatní otcovia predstavení kňazského seminára a  ceremoniár otca arcibiskupa otec Pavol Vasiľ.


V homílii  vladyka Ján  poukázal na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky. Spomenul myšlienku  francúzskeho spisovateľa Bernatosa, v otázke o Panne Márii to, že ,,Presvätá Bohorodička je mladšia ako hriech.“  Na východe tento sviatok sa slávil už v 6. až 7. storočí, ale na západe sa slávi až od  vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí pápežom Piom IX. v roku 1854. Tiež  poukázal  na citáty zo svätého písma, kde sa môžeme dočítať o tomto sviatku. V závere homílii nás povzbudil k modlitbe za povolanie a za naše budúce manželky.

Na konci svätej liturgie, sa bratia piataci poďakovali vladykovi Jánovi, otcom predstaveným a všetkým prítomným za to, že cez nich môžu zažívať  veľkú Božiu dobrotu a starostlivosť na ceste ku kňazstvu.

Prajeme bratom piatom vyprosujeme  veľa Božích milosti a vytrvalosti k službe subdiakona na mnohaja i blahaja lita.

Text pripravil Marek Bogdaň

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove