Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovná obnova pod vedením o. Jozefa Vaszilyho

V dňoch 1. – 3. 4.2022 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnila víkendová duchovná obnova pod vedením o. Jozefa Vaszilyho, súčasného protopresbytera maďarského dekanátu Gréckokatolíckej košickej eparchie.

Duchovná obnova oplývala po stránke obsahovej i tematickej. Prvú z troch väčších tém tvorilo pojednávanie o hriechu a tiež pokání, ďalej čo je to hriech a ako naň hľadia veľkí svätci východnej kresťanskej spirituality, napríklad svätý Makarius Veľký, svätý Ján Zlatoústy alebo svätý Gregor Naziánsky. Hriech nastáva až pri súhlase s obsahom myšlienky. Sú myšlienky, ktoré prichádzajú nezávisle od človeka, s čím sa nedá robiť absolútne nič. Podľa svätých je najlepšou zbraňou práve ignorácia zlej myšlienky, nechať danú myšlienku odísť tak, ako prišla, bez venovania jej pozornosti. Inak nevyhnutne prichádza druhá fáza, a to debatovanie s myšlienkou, ako to urobila Eva v raji. Ona bola zvedená v dialógu skrze klamstvá hada. Po druhej fáze môže nastať tretia – a to boj s myšlienkou, ktorej sa podarilo skrze rozum už zahniezdiť v srdci. S Božou pomocou sa dá zvíťaziť, ale so vždy väčšou námahou. Boj je totiž stále intenzivnejší.

Opačný prípad je scenár súhlasu s myšlienkou, a potom utrpenie hriechu. S Božou milosťou je tu však pokánie, ku ktorému nás Kristus volá. Pokáním je možná úplná obnova človeka. Bez ohľadu na súčasný stav, s Božou pomocou je možné uzdravenie. Proti hriechu je svätými otcami ako účinná zbraň odporúčané zapamätanie si časti Svätého písma. To vie dodať silu od Pána v časoch pokušenia, silu neupadnúť do osídel nepriateľa. Veľmi dobré sú aj Žalmy, a najmä modlitba. S Božou pomocou sa snažíme celoživotne o aplikovanie Svätého písma do každodenného života a situácií, čo vedie ku zbožšteniu, po grécky „theosis“, čo je cieľ kresťana a kresťanského života. Viac o „theosis“ a správnej ceste píšu východní kresťanskí autori, napríklad svätý Ignác Brjančaninov v diele Pole, či svätý Ján Klimak v diele Nebeský rebrík.

Služba trpiacim na rôzne závislosti bol okruh číslo dva.  Otec Jozef sa už niekoľko rokov venuje ľuďom bojujúcimi s rôznymi závislosťami, najmä alkoholom. Zaznelo veľa z vlastnej skúsenosti o. Jozefa, ktorý si sám podobnými situáciami v živote prešiel, vďaka čomu teraz lepšie rozumie ľuďom bojujúcim s alkoholom. S Božou milosťou a pomocou je možné víťazstvo.

Poslednou témou duchovnej obnovy bol prorok Jonáš. Otec Jozef komentoval jednotlivé časti krátkej knihy proroka Jonáša a porovnával ich s krokmi v duchovnom živote. Jedným príkladom môže byť fáza Jonášovho úteku namiesto prijatia a nasledovania Božej vôle. Následná búrka podobne prichádza i do života, vnútorná búrka v myšlienkach, a živote jednotlivca. A nakoniec ešte jedným je viditeľné posolstvo Božej túžby po spáse aj ľudí ktorí Boha zatiaľ nespoznali, ako vidno na príklade Asýrčanov, ľudu ktorý Izraelu v minulosti veľmi škodil. Boh si želá spásu aj tých ktorí nám ubližujú či ublížili. Ich takisto Pán miluje. Nech nám táto Božia láska viditeľná aj u proroka Jonáša, no najmä u a skrze Ježiša Krista, dáva silu v každodennom živote.

Popri hlavných témach sa o. Jozef delil aj s rôznymi životnými skúsenosťami, z pastorácie aj osobného života. Napríklad to, že nie je jedno, aký hlas v živote človek počúva. Na to treba dávať veľmi veľký pozor. To, že o. Jozef rozprával od srdca, bolo neraz vnímateľné.

Ďakujeme o. Jozefovi za službu blížnym a obohatenie. Prajeme mu hojnosť Božích milostí do služby a osobného života.

Pripravil Alex Antal.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove