Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovná obnova

V dňoch 18.2. – 20.2.2022 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnila duchovná obnova. Viedol ju otec Karol Knap, ktorý je v súčasnosti riaditeľom školského a katechetického úradu v Košiciach.

 

Hlavnou témou duchovnej obnovy bol praotec Abrahám. Otec Karol nám ukázal Abraháma ako toho, ktorý nikdy nepovedal Bohu nie, bol veľmi  trpezlivý, aj keď nevedel, do čoho ide a kam ho Boh vedie. Praotca Abraháma  porovnal s ďalšími postavami Svätého písma, ktoré počúvali Boha a konali tak, ako chce Boh od Izraela. Tento postoj ukázal aj na osobe Mojžiša, Zachariáša a  Presvätej Bohorodičke.

Program duchovnej obnovy sa začal v piatok večer prvou polovicou akatistu k Ježišovi Kristovi. Pokračoval úvodnou prednáškou, v ktorej nám exercitátor priblížil blahoslavenstvo z Matúšovho evanjelia ,,Blahoslavený chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“. Vysvetlil, že slovo chudoba v duchu predstavuje prázdnotu a odovzdanie všetko Bohu. Hovoril aj o homílii a vysvetľoval nám, že kňaz má najprv kázať sebe a potom ľuďom.  V závere prednášky povedal krásnu myšlienku ,,Boh ti nechce dať hneď cieľ, ale rodí ťa k nemu.“

V sobotu sme pokračovali v duchovnej obnove. Deň sme začali modlitbou parastasu s hramotami za našich zosnulých, pretože na túto sobotu pripadla prvá zádušná sobota, ktorá je spomienkou na našich zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti. Po parastase nasledovala prednáška, v ktorej nám otec Karol  priblížil  Abraháma ako otca národov, ktorý sa musel uponížiť a stať sa synom Boha. Aj my máme konať podobne ako Abrahám,  máme sa upokoriť, naučiť sa byť najprv synom a potom otcom. Keď počúvame predstavených, prichádza požehnanie, ale keď sme v neposlušnosti, je nám odobraná Božia milosť. Na záver  prednášky povedal krásnu myšlienku: ,,Nehľadaj hriech len okolo seba, ale v sebe.“

Všetky prednášky boli vzájomne veľmi dobre prepojené. V ďalšej prednáške o Abrahámovi, nám otec Karol poukázal na silu Božieho slova, v tom, že čo Boh povie, to sa aj stane. Vysvetlil, že modlitba je dialogická poslušnosť, ktorú jasne vidíme u Abraháma. Po prednáške nasledovala svätá liturgia, pri ktorej sa opäť prihovoril otec Karol. V homílii zdôraznil, že každý človek je pre Boha dôležitý, preto sa oplatí ísť verne za Kristom.

Poobedňajší program pokračoval prednáškou otca Karola, ktorý v príbehu o Abrahámovi vyzdvihol patriarchu ako toho, ktorý bol pokorný srdcom a tým sa stal dedičom zeme, ako nás to učia blahoslavenstva.

V nedeľu sme sa spoločne modlili utiereň. Na záver duchovnej obnovy bola slávnostná liturgia s predstavenými kňazského seminára a s otcom Karolom, ktorý v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o Poslednom súde, kde  poukázal na potrebu konať skutky milosrdenstva. Spevom túto liturgiu obohatil Zbor svätého Romana Sladkopevca.

Na konci sa za nás všetkých otcovi Karolovi poďakoval náš otec rektor Vladimír Mikluš Sekera.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove