Audio

Naposledy aktualizované:

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny 05.03.2021

Srdcom gréckokatolík 05.03.2021

Zbor sv. Romana Sladkopevca 05.03.2021

Foto 03.03.2021

Martin Husovský v rozhovore s otcom vicerektorom Petrom Milenkym v kňazskom seminári 27.02.2021

Informácie pre kandidátov 25.02.2021

Veľkopôstna súťaž 21.02.2021

Liturgia do RTVS – otec Jozef Harvilko 20.02.2021

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ 20.02.2021

LOGOS-TV v seminári 19.02.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Medzi ruinami v Mosule sa pápež modlil za obete vojen a násilia
07.03.2021

Pápež slávil liturgiu sv. Tomáša s chaldejskou komunitou v Bagdade
07.03.2021

Homília Svätého Otca v chaldejskej katedrále: Múdrosť svedkov blahoslavenstiev
06.03.2021

Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia
06.03.2021

Dátum pápežových medzináboženských stretnutí bude v Iraku Dňom tolerancie
06.03.2021

Aktualizované - Zomrel gréckokatolícky kňaz prof. Vojtech BOHÁČ st.
04.03.2021

Kondolencia vladyku Jána Babjaka SJ k úmrtiu prof. Vojtecha Boháča (+video)
03.03.2021

Oznam o úmrtí sestry Ireny Anny Protivňákovej SNPM
01.03.2021

Aktivity mladých v rámci iniciatívy Milujem svoju gréckokatolícku cirkev
01.03.2021

Poď cez pôst s cirkevnými otcami
27.02.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Veľkopôstna súťaž

21. februára 2021

Počnúc dnešným dňom, Prvou pôstnou nedeľou (Nedeľa o úcte svätých ikon), sme pripravili veľkopôstnu súťaž, ktorá potrvá od 21.2.2021 do 28.2.2021. Zapojenie sa do súťaže je úplne jednoduché, nepotrebujete zbierať žiadne body, ani spĺňať špeciálne úlohy. Podmienky súťaže sú uvedené na účtoch Facebook a Instagram Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.

Cena pre víťaza: CD Zboru sv. Romana Sladkopevca.
Cena pre označených priateľov víťaza: 2x CD bohosloveckej gospelovej skupiny Anastasis.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční po skončení súťaže. Víťazi budú uverejnení na účtoch Facebook a Instagram Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.

Požehnaný čas Svätej Štyridsiatnice!

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny

21. februára 2021

V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý prebiehal 8. – 14. februára, sa o. Peter Milenky, vicerektor kňazského seminára, ocitol v úlohe moderátora, kedy viedol diskusiu s dvoma kňazskými manželskými pármi pre TV Logos.


Čítať ďalej »

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ

20. februára 2021

Na Syropôstnu nedeľu, 14. februára, slávil svätú liturgiu v našej seminárnej Kaplnke Najsvätejšie Trojice vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Bola vysielaná v rádiu RTVS, a tak mnohí veriaci mohli počuť slová svojho pastiera. V homílii kládol dôraz na to, aby sme žili duchovný život vo svetle Ježiša Krista a nie život podľa sveta, pretože len duchovný život dáva ozajstný pokoj. Uviedol, že apoštol Pavol nás  svojimi slovami „povzbudzuje k životu, ktorý má perspektívu už na tomto svete, ale aj v radostnej večnosti“. V závere homílie vladyka vyzval k dobrému prežitiu Veľkého pôstu, aby sme sa naučili žiť v Ježišovom svetle. Pozval k častejšej modlitbe, čítaniu Svätého Písma a pozornosti voči blízkym. (M. Baran)

RTVS archív – homília od 21:27

Srdcom gréckokatolík

19. februára 2021

Mäsopôstná nedeľa – príhovor o. rektora

19. februára 2021

7. februára, na Mäsopôstnú nedeľu, sa prostredníctvom TV Logos z kňazského seminára prihovoril otec rektor Vladimír Sekera-Mikluš. V príhovore vychádzal z evanjelia tejto nedele, ktoré hovorí o Poslednom súde. Najprv upriamil pozornosť na predošlú časť evanjelia, ktorá hovorí o tom, ako hospodár rozdelil talenty sluhom a nechal ich obchodovať a ukázal, ako tieto dva texty na seba nadväzujú. Uviedol, že táto nedeľa nás pozýva k dávaniu. Zdôraznil dávanie nie z nadbytku, ale z vlastného nedostatku „tak, ako to dnes robíte mnohí z vás: politici, zdravotníci, lekárnicí… vďaka takým ľuďom existuje svet“, povedal. Poslucháčov vyzval, aby nezostali na mieste, ale aby rozdávali, pretože Kristus sa na kríži rozdal úplne a my sme prijali Kristov život, a tak máme z čoho dávať. (M. Baran)

LOGOS-TV príhovor o. rektora

LOGOS-TV v seminári

18. februára 2021

Novinkou nášho kňazského seminára je od 29. januára nainštalovaná kamera pre TV Logos v seminárnej kaplnke Najsvätejšej Trojice. Pripojíme sa tak k online prenosom z Prešova, Košíc, Bratislavy, Ľutiny, Litmanovej, Klokočova, Michaloviec, Užhorodu či Parmy v USA. Prvýkrát sa bude vysielať 18. februára, a to prenos modlitby Veľkého povečeria s Veľkým kajúcim kánonom svätého Andreja Krétskeho.

Táto modlitba sa modlí v piatom týždni Veľkého pôstu spravidla v stredu večer (utiereň zo štvrtka) a v prvom týždni zvyčajne rozdelená do štyroch častí od pondelka do štvrtka (na Veľkom povečerí). Bohato vyzdvihuje kajúci charakter pôstneho obdobia. Svojimi hlbokými textami nás privádza k zamysleniu sa nad stavom hriešnej duše, pričom človeka nevedie k zúfalstvu nad svoju biedou, ale k pokániu a uvedomeniu si toho, že bez Božej milosti nedokážeme premáhať svoje slabosti, a tak nás pozýva odovzdať sa do rúk milujúceho Boha. (Miroslav Baran)

YouTube – LOGOS-TV seminár Na TV prijímačoch s YouTube prehrávačom treba vyhľadať „LOGOS TV – PRESOV, SEMINAR“
Program Logos-TV preberá aj TV Zemplín, ktorá je dostupná aj káblových TV

YouTube záznam prenosu

Fotky z prenosu

Liturgia do RTVS – otec Jozef Harvilko

17. februára 2021

17. januára, na Nedeľu o Zachejovi, sa z nášho kňazského seminára naživo vysielala svätá liturgia do rádia Regina. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol špirituál, otec Jozef Harvilko. V homílii zdôraznil, že hodnotu človeku nedáva to, čo má, ale to, kým je; že je Božím dieťaťom. Vychádzal z evanjelia dnešnej nedele a upriamil pozornosť na to, že je dôležité zachovať si v srdci túžbu tak, ako Zachej, pretože človek si nevie sám naplánovať čas svojho obrátenia, ale Ježiš si nás nájde. Máme radosť, že aj týmto spôsobom sa z nášho seminára mohlo hlásať Božie slovo pri slávení Eucharistie.

RTVS archív – homília od 16:22

Formácia počas Covid pandémie

16. februára 2021

Nástup do seminára po sviatkoch Narodenia Ježia Krista sa nám z pandemických dôvodov odložil. Avšak formácia prebieha naďalej nielen v našich rodinných či farských spoločenstvách, ale aj cez pravidelné online stretnutia s našimi otcami predstavenými. Niekoľkokrát počas týždňa máme stretnutia s otcami špirituálmi, ktorí nám ponúkajú krátke zamyslenie nad biblickými citátmi (punktá), tak ako to prebieha aj v seminári.

Centrom tejto online formácie je formačný večer každú stredu. Tu sa stretáva každý zo šiestich predstavených s jedným ročníkom, kde po úvodnej modlitbe rozprávame o tom, čo sme zažili, ako prežívame tento čas a podobne. Nasleduje katechéza, príhovor duchovného otca na nejakú tému a následne je priestor na naše otázky, postrehy. Novinkou týchto stretnutí je, že v rámci formačných večerov sledujeme príhovory našich vladykov k nám, seminaristom. Aj touto cestou teda môžeme stále rásť v osobnej svätosti a zdokonaľovať sa v nasledovaní Pána Ježiša Krista. (Miroslav Baran)

Podrobnejšia správa

Seminaristi počas sviatkov Vianoc

15. januára 2021

Po odchode seminaristov domov na sviatky Narodenia Ježiša Krista sa život seminárneho spoločenstva nezastavil. Každý seminarista sa môže ďalej rozvíjať vo svojej farnosti a takisto aj vďaka otcom predstaveným, ktorí adresovali seminaristom, ale aj ostatným veriacim krátke pozdravy vo forme videí, kde pozývali k intenzívnejšiemu prežívaniu sviatkov. Takto nás vianočným príhovorom povzbudil otec rektor Vladimír Sekera Mikluš, novoročným príhovorom špirituál Ľubo Petričko a vo sviatku Bohozjavenia sa nám prihovoril špirituál otec Marek Kaľata. Je to zároveň svedectvo toho, že aj vďaka sociálnym sieťam Boh môže prehovárať k svojmu ľudu a môžeme sa navzájom povzbudzovať, ako nás k tomu vyzýva apoštol Pavol, keď Timotejovi píše: „Venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu“ (1 Tim 4,13). (Miroslav Baran)

Príhovory otcov predstavených:

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove